Ασφαλιστική κάλυψη

Οι σπουδαστές δικαιούνται πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η δήλωση διαγραφής τους από το ασφαλιστικό ταμείο της οικογενείας τους. Σπουδαστής που υπάγεται σ' αυτή την κατηγορία του χορηγείται από τοΊδρυμα και το έντυπο Ε-128 για χορήγηση παροχών ασθενείας κατά τη διάρκεια διαμονής σε χώρα της Ερωπαϊκής Ένωσης. Η ασφαλιστική κάληψη παρέχεται έως και το ενδέκατο εξάμηνο. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι προαιρετική.

Sitemap

Κορυφή σελίδας