Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ρυθμίζει ειδικότερα θέματα διοικητικής λειτουργίας, οργανωτικής δομής, ελέγχου της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων, καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής ή παραβίασής τους.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός, εκτός από τα επί μέρους θέματα, που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις, ρυθμίζει οπωσδήποτε και τα ακόλουθα:

 • Την οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του Α.Ε.Ι. (θερινές διακοπές, αργίες, κ.λπ.).
 • Τους κανόνες λειτουργίας των συμβουλίων και των επιτροπών του Α.Ε.Ι.
 • Την εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. (εσωτερική διαδικασία προκήρυξης, κανόνες λειτουργίας εκλεκτορικών σωμάτων, ορκωμοσία εκλεγομένων κ.λπ.).
 • Τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ωράριο και λοιποί όροι απασχόλησης, πρόσθετα καθήκοντα, άδειες, υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.).
 • Τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών (διαδικασία εγγραφής και παρακολούθησης, διακρίσεις, βραβεία συνεργασία με πανεπιστημιακά όργανα και διδάσκοντες κ.λπ.).
 • Τη διαδικασία και τις αρμοδιότητες των οργάνων ελέγχου για την τήρηση των θεσπισμένων κανόνων (καθιέρωση και περιγραφή πειθαρχικών αδικημάτων, θέσπιση κυρώσεων ορισμό οργάνων ελέγχου και επιβολής ποινών κ.λπ.).
 • Τον κανονισμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (δομή και λειτουργία, οδηγό σπουδών, τρόπος και διαδικασία εξετάσεων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, βαθμολογία, τύπος πτυχίων, ορκωμοσία κ.λπ.).
 • Τη μετεκπαίδευση και την επιμόρφωση του κάθε είδους προσωπικού του Α.Ε.Ι. (εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, αποστολές στην αλλοδαπή κ.λπ.).
 • Τη διαδικασία χορήγησης κοινωνικών παροχών προς τους φοιτητές (κοινωνική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη, στέγη, σίτιση, συγγράμματα κ.λπ.).
 • Την απονομή τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων (διαδικασία χορήγησης, δικαιώματα και υποχρεώσεις κατόχων κ.λπ.).
 • Τους κανόνες εθιμοτυπίας τελετουργικού χαρακτήρα και δημοσίων σχέσεων (ίδρυση μονάδας διαπανεπιστημονικών σχέσεων, υποδοχή αλλοδαπών φιλοξενούμενων φοιτητών κ.λπ.).
 • Τους κανόνες δεοντολογίας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της τήρησής τους.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ισχύει σήμερα προτάθηκε από την 6η Συνέλευση του ΤΕΙ της 10-12-2003 και εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την αριθ. 43876/Ε5/2004 Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ 1749/26.11.2004, τεύχος Β΄.

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας