Ανακοίνωση για την διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων άλλου ΤμήματοςΑναγνώριση μαθημάτων

Όι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα ΟΔΕ με Κατατακτήριες Εξετάσεις ή μετεγγραφή από άλλο Τμήμα και επιθυμούν  να  αναγνωρίσουν-κατοχυρώσουν  μαθήματα  από τη Σχολή προέλευσής  τους πρέπει να αποστείλουν με mail στον διδάσκοντα   Καθηγητή του κάθε μαθήματος, σκαναρισμένα, την επισυναπτόμενη αίτηση, Αναλυτική βαθμολογία  και το περίγραμμα μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησαν,   το αργότερο έως τις 09.04.2023.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η αίτηση γίνεται μία μόνο φορά. Ο αριθμός μαθημάτων που μπορεί να αναγνωριστεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε είναι μέχρι 15.

Συνημμένα: