Ανακοίνωση απαλλαγής από τα μαθήματα των Αγγλικών

Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων   μπορούν να απαλλαγούν από τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας προσκομίζοντας Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ή άλλο αντίστοιχο δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. ως εξής: α) επιπέδου Β2 (τουλάχιστον) για το μάθημα Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, και β) επιπέδου Γ2 για το μάθημα Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ και συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση, την οποία θα προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως τι 25.11.2022 και κατά τις ώρες 11.00-13.00.

Συνημμένα: