ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Τμήμα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση  και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

    Στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΔΙΠΑΕ, συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Τμήματος, ως Πρόεδρος, όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), εκπρόσωποι των φοιτητών, εκπρόσωποι του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και εκπρόσωποι του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
    Πρόεδρος του Τμήματος  είναι ο Αναπληρωτής  Καθηγήτής Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου.