Προσωπικό Ε.Τ.Ε.Π.

Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού είναι υπεύθυνα για την υποστήριξη των εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος, τη λειτουργία των εργαστηρίων αυτών εκτός ωρών μαθήματος για εξάσκηση των φοιτητών, τη φύλαξη και τη συντήρηση του εξοπλισμού του Τμήματος. Το Γραφείο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. βρίσκεται απέναντι από το εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 19.

Στο Τμήμα υπηρετούν τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. :

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2321049178