Κανονισμός- Οδηγίες λειτουργίας αιθουσών εργαστηρίων κατά της διασποράς του Covid-19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Δ.Ε.

 

 

Διδακτικό έργο σε εργαστήρια

1. Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., των οποίων η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει εργαστηρια­κές ασκήσεις εκτός χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζονται τα εξής:

α) Οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των ερ­γαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς, με μέγιστο αριθμό τους τριάντα (30) εγγεγραμμένους φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση απο­στάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι φοιτη­τών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού προς αποφυγή συγχρωτισμού, για τον λόγο αυτό συστήνεται η δημιουρ­γία περισσοτέρων ομάδων φοιτητών.

β) Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, ερ­γαλεία κ.λπ.), καθώς και οι χώροι που χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών και πριν την είσοδο της επόμενης.

γ) Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξει ο απα­ραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από την επόμενη ομάδα.

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 παρακολου­θείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περί­πτωση το διδακτικό έργο των εργαστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.

 

 

Γενικά μέτρα προστασίας

Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό οφεί­λουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συστή­νεται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους.

Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα υπο­χρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία συμμετείχε, και τον υπεύθυνο εφαρμογής του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού κρούσματος προκειμένου να αξιολογείται το περιστα­τικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο του προη­γούμενου άρθρου. Η ασφαλής λειτουργία των Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής προ­στασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουρ­γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι. οφείλει να συστήνει να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστι­σμός και συγχρωτισμός των φοιτητών στους κοινόχρη­στους χώρους των Α.Ε.Ι. με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων

Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. είναι υπεύθυνοι για την πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και η τήρηση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη, και ιδίως η χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Η ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαι­δευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και η παρακολού­θηση εφαρμογής τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, πραγματοποιείται κεντρικά από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι.

Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφο­νται στην παρούσα κατά το μέρος που αφορά στα μέτρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνεται απόφαση για τους τρόπους παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων ανά ακα­δημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.

 

 

Επιπρόσθετα μέτρα

Επιπρόσθετο μέτρο αποτελεί το τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και υγρών, μετά τη χρήση τουαλέτας και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα σωματικά υγρά. Η υγιεινή των χεριών με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πρέπει να Εφαρμόζεται συχνά και σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, κατά προτίμηση. Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά. τη χρήση εξοπλισμού, όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή (σε περίπτωση που αυτός είναι κοινόχρηστος). Επιπρόσθετα συνιστάται ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων.

Σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, πυρετός, πονόλαιμος) παραμονή στο σπίτι και ενημέρωση των υπευθύνων. Άτομα με συμπτώματα κυρίως από το αναπνευστικό σύστημα θα πρέπει να ενημερώνουν προκειμένου να ληφθούν όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το κλειδί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 είναι κυρίως η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής που περιλαμβάνει πρωτίστως τη σωστή και συστηματική χρήση μάσκας και την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση, με στόχο καταρχήν την απομόνωση του θετικού ατόμου και την ιχνηλάτηση των επαφών του, καθώς και τη θεραπευτική αντιμετώπιση, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία.

 

Συμπτώματα ύποπτα νόσου COVID-19:

Πυρετός

Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη)

Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή

Κρυάδες

Ρίγος (τρέμουλο)

Μυαλγίες

Κεφαλαλγία

Πονόλαιμος

Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης

Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 3-7 ημέρες).

 

Ενέργειες που επιβάλλονται να γίνουν εάν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια του ΔΙΠΑΕ ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικό Προσωπικό) εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19

Εφόσον βρίσκεται σε χώρους του ΔΙΠΑΕ, υποχρεωτικά φοράει μάσκα (αν δεν την φορά ήδη) και αποχωρεί, αφού πρώτα ενημερώσει την υπηρεσία του/το Τμήμα του.

Εάν η κατάσταση του/της είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την αποχώρησή του:

Ενημέρωση του Υπεύθυνου COVID-19 του Τμήματος ή της Σχολής

Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τους υπόλοιπους φοιτητές/εργαζόμενους

Εφαρμογή μάσκας

Κλήση του ΕΚΑΒ.

Στον χώρο που φιλοξενείται προσωρινά ο φοιτητής/κρούσμα εφαρμόζονται:

Υγιεινή χεριών και αναπνευστική υγιεινή

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό που διαχειρίζεται το κρούσμα (χειρουργική μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/ αναπνευστικών εκκρίσεων)

Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τις εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ

Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του φοιτητή-τριας/εργαζομένου με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας

Ιατρική αξιολόγηση (κατά προτίμηση σε εφημερεύον Νοσοκομείο) και σύμφωνα με την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής COVID-19 ή του θεράποντος Ιατρού θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ

 

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο φοιτητής/φοιτήτρια/εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση και κατ' οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το Τμήμα συνεχίζει τη λειτουργία του

Αν το μοριακό τεστ βγει θετικό:

Ο φοιτητής, -τρια/εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον Υπεύθυνο COVID-19 στη Σχολή/Τμήμα/Κτήριο όπου φοιτά/ εργάζεται, αναφέροντας και τις πιθανές επαφές (συνάδελφοι στον ίδιο χώρο, φοιτητές σε αμφιθέατρο ή εργαστήριο, διάβασμα στο αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη, κ.λπ.)·

Ενημερώνεται η επιτροπή COVID-19 ΔΙΠΑΕ για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητών κλπ.), σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ

https://eody. gov, gr/wp-content/uploads/2020/03/covid- J 9-dktxeirisi-epafon.pdf

 

Η επιτροπή COVID-19 ΔΙΠΑΕ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, ανά περίπτωση, που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Κλείσιμο αιθουσών ή κτιρίων ή Σχολών

Απολύμανση χώρων από ειδικά συνεργεία του Δήμου / Περιφέρειας

Μοριακό τεστ σε όλες τις επαφές του κρούσματος

Περιορισμός στο σπίτι (καραντίνα) των όλων των επαφών.

 

Πότε δύναται να επιστρέψει στο ΔΙΠΑΕ φοιτητής ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που έχει διαγνωστεί με νόσο COVID-19 ή έχει έκθεση υψηλού κινδύνου με επιβεβαιωμένο κρούσμα

•   Ο φοιτητής ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με θετικό μοριακό τεστ

μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του.

Οι πιθανές επαφές του κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον χώρο που κινήθηκε το κρούσμα, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες.

Επιπρόσθετα, η απομάκρυνση φοιτητών ή προσωπικού της ίδιας ή άλλης Σχολής, Τμήματος, Εργαστηρίου, γραφείου κλπ θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που θα προκύπτει κατά την ιχνηλάτηση των επαφών.

 

Όταν το μοριακό τεστ για τον νέο Κορωνοϊό είναι (SARS-COV-2) είναι αρνητικό

Ο φοιτητής ή το μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μπορεί να επιστρέψει στο Ίδρυμα μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του.

 

 

ΣΕΡΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020                                        -Ο-

                                                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Δ.Ε.

                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ