ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (TEI)

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών, διεξάγεται με την επίβλεψη εκπαιδευτικού προσωπικού και επικεντρώνεται στην εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.

Η πτυχιακή εργασία ανατίθεται σε φοιτητή του Τμήματος εφόσον ο φοιτητής έχει συμπληρώσει τουλάχιστον : (α) έξι (6) εξάμηνα σπουδών και (β) 160 διδακτικές μονάδες.
 
Οδηγίες σχετικά με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας δίνονται στον «οδηγό εκπόνησης πτυχιακής εργασίας» που διατίθεται από τον δικτυακό χώρο του Τμήματος στο μενού οδηγοί σπουδών.