Λήψη Πτυχίου (TEI)

Όποτε ένας φοιτητής περνάει με επιτυχία ένα μάθημα κατοχυρώνει τις διδακτικές μονάδες του μαθήματος αυτού. Για να αποφοιτήσει ένας φοιτητής πρέπει:

  • να περάσει 39 τουλάχιστον μαθήματα του προγράμματος σπουδών καινα συλλέξει συνολικά 210 διδακτικές μονάδες και
  • να ολοκληρώσει με επιτυχία την πτυχιακή του εργασία και την πρακτική άσκηση.
 
Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων πριν τον Σεπτέμβριο 2007 και συνεχίζουν τις σπουδές τους ισχύουν ειδικοί μεταβατικοί κανόνες που παρουσιάζονται σε παράρτημα του οδηγού σπουδών.
 
Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από τον τύπο :
 
Β=δ1β1+δ2β2+........δνβν  /  δ1+δ2+........δν
 
όπου β12,…,βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο σπουδαστής και δ12,…,δν οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες. Στα μαθήματα περιλαμβάνονται και η πτυχιακή εργασία με τον αριθμό διδακτικών μονάδων.