ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται στην αριθμητική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0 – 10), με βάση επιτυχίας το πέντε (5). Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

  • από 0 έως 4,9: «κακώς»
  • από 5 έως 6,9: «καλώς»
  • από 7 έως 8,4: «λίαν καλώς»
  • από 8,5 έως 10: «άριστα»
 
Η παρακολούθηση σε ένα θεωρητικό μάθημα (δηλαδή σε μάθημα που περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις και ασκήσεις πράξεις) είναι επιτυχής εφόσον ο βαθμός στις τελικές γραπτές εξετάσεις του μαθήματος είναι τουλάχιστον 5.
 
Η παρακολούθηση σε ένα μικτό μάθημα (δηλαδή σε μάθημα που περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις) είναι επιτυχής εφόσον ο βαθμός τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος είναι τουλάχιστον 5. Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μόνο μέρους μικτού μαθήματος, ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα επαναλαμβάνεται ως προς το άλλο μέρος.
 
Ο τελικός βαθμός ενός μικτού μαθήματος προκύπτει από τον συνυπολογισμό των βαθμών του θεωρητικού μέρους (με συντελεστή 0,60) και του εργαστηριακού μέρους (με συντελεστή 0,40).
 
Οι φοιτητές ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας (e-gram), από το οποίο μπορούν να προμηθεύονται και κατάσταση της αναλυτικής τους βαθμολογίας.