ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Κατά την 1η εβδομάδα κάθε διδακτικού εξαμήνου οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθησουν εργαστηριακά μαθήματα πρέπει να κάνουν κράτηση θέσης στην εργαστηριακή ομάδα που επιθυμούν. Η κράτηση θέσης στις εργαστηριακές ομάδες γίνεται με συμπλήρωση των στοιχείων του φοιτητή σε καταλόγους που κρατούνται από το Ε.Τ.Π. για κάθε εργαστηριακή ομάδα. Τονίζεται ότι κατά την κράτηση θέσης στις εργαστηριακές ομάδες ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να φροντίζει να επιλέγει εργαστηριακή ομάδα η οποία δεν συμπίπτει χρονικά με τα υπόλοιπα μαθήματα του ατομικού τους προγράμματος σπουδών. Επίσης επισημαίνεται ότι η κράτηση θέσης είναι ανεξάρτητη από την δήλωση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος: κάθε φοιτητής θα πρέπει να κάνει και τη δήλωση του εργαστηρίου (μέσω του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας, όπως που περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα) και την κράτηση της θέσης στην εργαστηριακή ομαδα.