ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε εξάμηνο. Η ανανέωση εγγραφής γίνεται μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Γραμματεία του Τμήματος. Με την ανανέωση της εγγραφής τους, οι φοιτητές δηλώνουν το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών του εξαμήνου δηλαδή τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το τρέχον εξάμηνο. Σημειώνεται ότι το τυπικό πρόγραμμα σπουδών  είναι ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό. Το Τμήμα, ωστόσο, ενθαρρύνει τους φοιτητές να καταρτίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών ακολουθώντας όσο είναι δυνατόν τη διάρθρωση του τυπικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Κατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος σπουδών του εξαμήνου ο φοιτητής πρέπει να λαμβάνει πρόνοια ώστε:

  • το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα που δηλώνει να μην υπερβαίνει το 1,40 του συνόλου των ωρών του τυπικού εξαμήνου. Ειδικά για τους επι πτυχίω φοιτηττές το σύνολο των δηλούμενων εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας μπορεί να φθάσει το 1,70 των ωρών της συνολικής διάρκειας του τελευταίου εξαμήνου.
  • να μην δηλώνει μαθήματα, τα προαπαιτούμενα των οποίων δεν έχει περάσει με επιτυχία
 
Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται μέσω του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας του  ΔΙΠΑΕ. Για την πρόσβαση στο σύστημα χρησιμοποιείται ο λογαριασμός και ο κωδικός που δίνεται από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή των φοιτητών στο Τμήμα.