ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2001 - 2007

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009. Μέχρι τότε, από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002  ίσχυσε το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών.
 
Οι φοιτητές του προηγούμενου προγράμματος σπουδών (δηλαδή όσοι εγγράφηκαν στο Τμήμα έως και τον Μάρτιο 2007) συνεχίζουν τις σπουδές τους με το νέο πρόγραμμα σπουδών και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν.
 

Για την διευκόλυνση των φοιτητών αυτών, αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα που ενδεικτικά υπολογίζει πόσα και ποια μαθήματα πρέπει να περάσει ένας φοιτητής για να αποφοιτήσει. Σε κάθε περίπτωση ο φοιτητής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης των μαθημάτων στη Γραμματεία.

Συνημμένα: