ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-2011

Το πρόγραμμα σπουδών 2007 – 2011 υλοποιήθηκε από το Τμήμα από τον Σεπτέμβριο 2007 έως τον Αύγουστο 2011

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδ.
Τίτλος Μαθήματος
Τύπος Μαθ.
Θεωρία
ΑΠ
Εργ
Ω/Ε
ΔΜ
101
Μικροοικονομική
Υ
ΜΓΥ
3
1
0
4
6
102
Γενικές Αρχές Δικαίου
Υ
ΜΓΥ
2
1
0
3
4
103
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Υ
ΜΓΥ
2
3
0
5
5
104
Εισαγωγή στην Λογιστική
Υ
ΜΓΥ
2
2
0
4
5
105
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
Υ
ΜΓΥ
2
2
0
4
5
106
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Υ
ΜΓΥ
2
0
2
4
5
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
13
9
2
24
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδ.
Τίτλος Μαθήματος
Τύπος Μαθ.
Θεωρία
ΑΠ
Εργ
Ω/Ε
ΔΜ
201
Μακροοικονομική
Υ
ΜΓΥ
3
1
0
4
6
202
Στατιστική Ι
Υ
ΜΓΥ
2
3
0
5
5
203
Βάσεις Δεδομένων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
Υ
ΜΓΥ
2
1
2
5
5
204
Επιχειρησιακές Δομές και Επικοινωνία
Υ
ΜΓΥ
2
0
2
4
5
205
Οικονομικά Μαθηματικά
Υ
ΜΓΥ
2
1
0
3
5
206
Δίκαιο Επιχειρήσεων
Υ
ΜΓΥ
2
1
0
3
4
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
13
7
4
24
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
  Κωδ.
Τίτλος Μαθήματος
Τύπος Μαθ.
Θεωρία
ΑΠ
Εργ
Ω/Ε
ΔΜ
301
Αναλυτική Λογιστική και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Υ
ΜΕΥ
2
2
0
4
5
302
Στατιστική με χρήση Η/Υ
Υ
ΜΓΥ
2
1
2
5
6
303
Μάρκετινγκ
Υ
ΜΕΥ
2
2
0
4
5
304
Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
Υ
ΜΕΥ
2
1
0
3
4
305
Διοίκηση Μ.Μ.Ε.
Υ
ΜΕΥ
2
2
0
4
5
306
Μεθοδολογία Έρευνας
Υ
ΜΓΥ
2
2
0
4
5
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
12
10
2
24
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδ.
Τίτλος Μαθήματος
Τύπος Μαθ.
Θεωρία
ΑΠ
Εργ
Ω/Ε
ΔΜ
401
Χρηματοοικονομική
Υ
ΜΕΥ
2
2
0
4
5
402
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικ. Αποφάσεων Ι
Υ
ΜΕΥ
3
2
0
5
6
403
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Υ
ΜΕΥ
2
0
2
4
5
404
Διαφήμιση
Υ
ΜΕΥ
2
2
0
4
5
405
Έρευνα Μάρκετινγκ
Υ
ΜΕΥ
2
2
0
4
5
406
Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Υ
ΜΕΥ
2
1
0
3
4
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
13
9
2
24
30
 
 
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
  Κωδ.
Τίτλος Μαθήματος
Τύπος Μαθ.
Θεωρία
ΑΠ
Εργ
Ω/Ε
ΔΜ
501
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικ. Αποφάσεων ΙΙ
Υ
ΜΕΥ
3
0
2
5
6
502
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Υ
ΜΕΥ
2
3
0
5
6
503
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Υ
ΜΕΥ
2
3
0
5
6
504
Διεθνές Μάνατζμεντ
Υ
ΜΕΥ
3
1
0
4
6
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
10
7
2
19
24
επιλέγεται ένα μάθημα
Κωδ.
Τίτλος Μαθήματος
Τύπος Μαθ.
Θεωρία
ΑΠ
Εργ
Ω/Ε
ΔΜ
505
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΕΥ
ΜΕ
2
3
0
5
6
506
Δημόσιες Σχέσεις
ΕΥ
ΜΕ
2
3
0
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ΣΤ΄    ΕΞΑΜΗΝΟ
  Κωδ.
Τίτλος Μαθήματος
Τύπος Μαθ.
Θεωρία
ΑΠ
Εργ
Ω/Ε
ΔΜ
601
Διοίκηση Παραγωγής – Λειτουργιών
Υ
ΜΕΥ
3
2
0
5
6
602
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Υ
ΜΕΥ
3
2
0
5
6
603
Διοικητική Λογιστική
Υ
ΜΕΥ
3
2
0
5
6
604
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Υ
ΜΕΥ
3
2
0
5
6
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
12
8
0
20
24
 επιλέγεται ένα μάθημα
Κωδ.
Τίτλος Μαθήματος
Τύπος Μαθ.
Θεωρία
ΑΠ
Εργ
Ω/Ε
ΔΜ
605
Διοίκηση Πωλήσεων
ΕΥ
ΜΕ
2
2
0
4
6
606
Εφοδιαστική
ΕΥ
ΜΕ
2
0
2
4
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Ζ΄   ΕΞΑΜΗΝΟ
  Κωδ.
Τίτλος Μαθήματος
Τύπος Μαθ.
Θεωρία
ΑΠ
Εργ
Ω/Ε
ΔΜ
701
Σεμινάριο
Υ
ΜΕΥ
0
4
0
4
6
702
Διοίκηση Οργανισμών
Υ
ΜΕΥ
3
2
0
5
6
703
Μελέτες Επενδύσεων
Υ
ΜΕΥ
2
3
0
5
6
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
5
9
0
14
18
επιλέγονται δύο μαθήματα
Κωδ.
Τίτλος Μαθήματος
Τύπος Μαθ.
Θεωρία
ΑΠ
Εργ
Ω/Ε
ΔΜ
704
Περιφερειακή Ανάπτυξη
ΕΥ
ΜΕ
3
2
0
5
6
705
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
ΕΥ
ΜΕ
2
0
3
5
6
706
Μηχανογραφημένη Οικονομική Διαχείριση
ΕΥ
ΜΕ
2
0
3
5
6
707
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
ΕΥ
ΜΕ
3
2
0
5
6
708
Διαχείριση Περιβάλλοντος
ΕΥ
ΜΕ
3
2
0
5
6
 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Υ = Υποχρεωτικό
ΕΥ = Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό
ΜΓΥ = Μάθημα Γενικής Υποδομής
ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικής Υποδομής
ΜΕ = Μάθημα Ειδίκευσης
Θ = Θεωρητικές Διαλέξεις
ΑΠ = Ασκήσεις – Πράξεις
ΕΡΓ = Εργαστηριακές ασκήσεις
Ω/Ε = Ώρες ανά εβδομάδα
ΔΜ = Διδακτικές Μονάδες