ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαθέσιμες Πτυχιακές του Τμήματος Δικοίκησης Επιχειρήσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής ενημερώνεται για τα θέματα που είναι διαθέσιμα προς ανάθεση από τον κατάλογο που είναι αναρτημένος στον δικτυακό τόπο του τμήματος. Επικοινωνεί και ενημερώνεται από τους καθηγητές που προτείνουν θέμα πτυχιακής.

Κάθε καθηγητής που συμφωνεί με έναν φοιτητή για το θέμα πτυχιακής που θα εκπονήσει υπο την επίβλεψή του, υπογράφει το σημείωμα που είναι στο Παράρτημα Α του οδηγού εκπόνησης πτυχιακής εργασίας.

Ο φοιτητής πηγαίνει στην  γραμματεία το σημείωμα του Παραρτήματος Α του οδηγού εκπόνησης πτυχιακής εργασίας υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Η γραμματεία του τμήματος καταχωρεί στην ηλεκτρονική γραμματεία egram το θέμα της πτυχιακής εργασίας, τον επιβλέποντα καθηγητή και την ημερομηνία έναρξης πτυχιακής εργασίας.

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να περατώνεται μέσα σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε περίπτωση που η εργασία δεν ολοκληρωθεί στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο φοιτητής και με τη σύμφωνη γνώμη του καθηγητή θα πρέπει να προσέλθει στη γραμματεία για ανανέωση του χρόνου εκπόνησης της πτυχιακής.  Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή, η διάρκεια της πτυχιακής εργασίας μπορεί να παραταθεί το πολύ μέχρι 3 εξάμηνα. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού ο σπουδαστής αναλαμβάνει νέο θέμα πτυχιακής εργασίας.

Περισσότερες οδηγίες για την εκπόνηση της πτυχιακής μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς σπουδών του τμήματος ή επιλέγοντας τον σύνδεσμο
 

Στο συνημμένο pdf υπάρχουν οι πίνακες με τις διαθέσιμες πτυχιακές